FAQ

Ik wil graag gecertificeerd worden als Europees handtherapeut. Hoe doe ik dat?

Het Nederlands Certificaat Handtherapeut is een initieel certificaat. Het dient als basis voor verdere certificering met een Europese erkenning, het Europees Certificaat Handtherapeut (ECHT, European Certified Hand Therapist). Voorwaarde is daarbij onder andere dat u beschikt over het Certificaat Handtherapeut. Zie voor de precieze eisen en voorwaarden de website van de European Federation of Societies for Hand Therapy: www.eurohandtherapy.org.

Indien u op termijn besluit ook de Europese certificering aan te vragen, denk er dan ook aan een kopie van het Europese aanvraagformulier naar het secretariaat van de NVHT te sturen.

Wanneer moet ik me hercertificeren?

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig een aanvraag tot hercertificering in te dienen. Het certificaat is 5 jaar geldig. Gedurende deze periode staat u vermeld in het register dat gepubliceerd wordt op de NVHT-site.

U bepaalt zelf wanneer u zich wil hercertificeren. U kunt op eigen initiatief eerder hercertificering aanvragen; dit is mogelijk na minimaal 3 jaar certificering CHT-NL. U kunt er ook voor kiezen om de certificering later dan 5 jaar aan te vragen. U staat dan niet meer als gecertificeerd in het register.

Als service vanuit het NVHT stuurt de toetsingscommissie u, ongeveer een jaar voordat uw certificaat verloopt, een herinneringsmail om u daarop te attenderen, zodat u tijdig een aanvraag tot hercertificering kunt indienen.

Hoelang is het Nederlands Certificaat Handtherapeut CHT-NL geldig?

Het initiële Certificaat Handtherapeut is 5 jaar geldig. Daarna kunt u hercertificering aanvragen. De eisen van het portfolio voor hercertificering kunnen afwijken van de eerder gestelde eisen. Op de website van de NVHT vindt u de laatste versie onder het kopje ‘(Her)Certificering/Hercertificering’.

U bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van hercertificering 5 jaar na het behalen van uw certificaat.

Mijn aanvraag is afgewezen. Ik ben het er niet mee eens. Wat moet ik doen?

De aanvrager kan bezwaar en beroep aantekenen tegen het besluit van de toetsingscommissie van de NVHT. De commissie ‘Bezwaar en beroep’ wordt gevormd door twee bestuursleden van de NVHT. De aanvrager moet binnen de termijn van 6 weken na afwijzing van de aanvraag tot certificering schriftelijk bezwaar aantekenen (kan via de mail). Stuur uw bezwaar naar de secretaris van de NVHT.

Indien er binnen deze termijn geen bezwaar is aangetekend, dient de aanvrager een nieuwe aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor het Nederlands Certificaat Handtherapeut.

Ik heb een mail ontvangen dat ik gecertificeerd ben. Wanneer ontvang ik het certificaat?

Nadat alle aanvragen zijn beoordeeld, worden de certificaten aangemaakt. Er kan dus enige weken liggen tussen het bericht van de goedkeuring en het ontvangen van het certificaat.

Wat zijn redenen om het certificaat niet toe te wijzen?

De NVHT heeft het recht een aanvraag af te wijzen, indien de aanvraag niet volledig is ingevuld, er niet is betaald voor de aanvraag of indien de aanvrager niet voldoet aan gestelde eisen. De aanvrager wordt hiervan door de toetsingscommissie per mail op de hoogte gesteld.

Kan ik een teveel aan punten in het ene onderdeel laten meetellen bij het andere onderdeel?

De punten gelden per onderdeel. U kunt dus niet het teveel aan punten uitruilen tegen te weinig punten in een ander onderdeel.

Het is raadzaam om te zorgen dat u per onderdeel iets meer punten heeft dan het gevraagde minimum. U heeft dan wat speelruimte mocht een onderdeel niet worden goedgekeurd.

Hoe bewijs ik als aanvrager dat ik aan de gestelde eisen voldoe?

U als aanvrager bent zelf verantwoordelijk voor het leveren van bewijs. De toetsingscommissie beoordeelt of de aanvraag op waarheid berust.
Per punt staat in de ‘Toelichting puntentelling CHT-NL’ benoemd wat de bewijslast is.

Benoem uw bewijzen zoals u de activiteit in het aanvraagformulier heeft beschreven, de beoordeling verloopt daardoor vlotter.

Een power point presentatie of handout vormt het bewijs voor een gegeven scholing. De gegeven scholing wordt door de toetsingscommissie ingezien, maar zal nooit worden gebruikt op een of andere wijze.

In het aanvraagformulier heeft men het over NVHT erkende scholing. Welke zijn dat?

De NVHT erkent de volgende scholingsaanbieders voor de meerdaagse scholing/handopleiding: Praktijk Opleiding HandTherapie (POHT), Erasmus Rotterdam, NPi, Allround Opleiding Handtherapie Nederland, The Hand Academy.

Alle scholing op HBO-niveau met als onderwerp onderzoek en behandeling van aandoeningen van de hand en arm kunnen in aanmerking komen voor punten binnen het onderdeel scholing. In de ‘Toelichting puntentelling CHT-NL’ staat beschreven welke scholing voor puntentelling in aanmerking komt. U vindt dit document op de website van de NVHT: www.handtherapie.com.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd of ik vermeld wil worden in het register CHT-NL. Wat houdt dat in?

De NVHT beheert een register van gecertificeerde handtherapeuten. De gecertificeerde handtherapeuten kunnen via de website worden gevonden.

Patiënten en verwijzers kunnen hierin zoeken naar gecertificeerde handtherapeuten. In het aanvraagformulier kunt u de NVHT toestemming geven uw naam als gecertificeerd handtherapeut op deze lijst te publiceren.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik in aanmerking kom voor het certificaat CHT-NL?

De beoordeling vindt 2 x per jaar plaats, na 1 maart en na 1 oktober. De toetsingscommissie toetst uw aanvraag en stuurt u binnen 3 maanden na de sluitingsdatum een mail met het besluit over toewijzing dan wel afwijzing van het certificaat.

Onvolledig/onjuist ingevulde aanvragen sturen we retour en kunnen daarna nog 1x in eenzelfde ronde in behandeling worden genomen. Indien u in gebreke blijft bij het aanleveren van de gevraagde informatie dan is de toetsingscommissie bevoegd uw aanvraag af te wijzen. U kunt bij een volgende beoordelingsronde weer een nieuwe aanvraag indienen.

Wanneer kun je certificering aanvragen?

Elk moment in het jaar kan een aanvraag worden ingediend. De beoordeling van de aanvragen vindt echter 2x per jaar plaats, namelijk na 1 maart en 1 oktober. Indien we uw aanvraag of betaling ná de sluitingstermijn ontvangen, gaat u mee in de volgende toetsingsronde. Dit geldt ook voor de hand-ergotherapeuten die gebruik maken van de dispensatieregeling hand-ergotherapeut.

Wat zijn de kosten?

Kijk voor de actuele kosten op de NVHT-site.

Maak het bedrag over naar: Rabobank, IBAN-nummer NL86RABO0192082078 onder vermelding van uw naam, lidnummer en het kenmerk ‘CHT-NL’.

Hoe moet ik een aanvraag tot CHT-NL indienen?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via de NVHT-website: http://www.handtherapie.com. Hier staat steeds de meest recente versie met toelichting.

Vul het aanvraagformulier volledig in (niet handgeschreven). Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier ondertekent. U verklaart daarmee het naar waarheid te hebben ingevuld. Zonder ondertekening kunnen wij een aanvraag niet in behandeling nemen. Het typen van uw naam, de datum en plaats is voldoende; u hoeft het document niet handmatig te ondertekenen en apart in te scannen.

In de ‘Toelichting puntentoekenning Nederlands Certificaat Handtherapeut’ vindt verdere informatie hoe u het aanvraagformulier moet invullen. En staat beschreven wat er bij de verschillende items wel en niet bedoeld wordt.

Sla uw document op de volgende wijze op: Naam.Lidmaatschapsnummer.AanvraagCHT-NL.jaar-maand, dus bijv. Janssen.999.AanvraagCHT-NL.2018-01.

U stuurt het ingevulde aanvraagformulier samen met het betalingsbewijs (bijv. printscreen van de overboeking) naar de toetsingscommissie per email: certificering@handtherapie.com.

U ontvangt van de toetsingscommissie een bevestigingsmail, dat de aanvraag goed is ontvangen en dat uw aanvraag bij de volgende beoordelingsronde in behandeling wordt genomen. Houd uw mailbox dus even in de gaten.

NB Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen na ontvangst van betaling.

Ik ben minder dan 3 jaar geleden afgestudeerd, maar ik heb al veel behandelervaring met patiënten met aandoening van arm en hand. Kan ik me dan toch certificeren?

Nee. Met ingang van jan 2024 is de minimum eis 3 jaar (algemene) behandelervaring als ergo-/fysiotherapeut en 1800 uren behandelervaring op het gebied van handtherapie.

Ik ben geen lid van de NVHT. Kan ik het Nederlands certificaat Handtherapeut aanvragen?

Ja, ook niet-leden van de NVHT kunnen sinds maart 2018 het certificaat CHT-NL aanvragen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het certificaat CHT-NL?

Om in aanmerking te komen voor het initiële Certificaat Handtherapeut heeft de NVHT in overleg met haar leden een portfolio opgesteld, waaraan u moet voldoen.

  • U bent minimaal 3 jaar werkzaam als bevoegd ergotherapeut of fysiotherapeut.
  • U beschikt over 1800 uur behandelervaring als handtherapeut over de afgelopen 3-5 jaar*.
  • U heeft scholing gevolgd op het gebied van handtherapie*.
  • U heeft een bijdrage geleverd aan de handtherapie*.

*In de ‘Toelichting puntentoekenning Nederlands Certificaat Handtherapeut’ staan de precieze eisen.

Wat kan ik met het Nederlands Certificaat Handtherapeut, CHT-NL?

In Nederland bestaat er de mogelijkheid om via de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT) een Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) te krijgen. U bewijst er mee, dat u over ruime behandelervaring en -kennis beschikt in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Met ‘aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt het volgende bedoeld:

*(Pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoeningen. Evenals (secundaire) schouderproblematiek als gevolg van hand, pols, onderarm of elleboogletsel.

De NVHT vermeldt op de NVHT-website de handtherapeuten, die een CHT-NL hebben. Ergotherapie Nederland heeft hand-ergotherapie als specialisatie erkend. In het Kwaliteitsregister Paramedici kunnen ergotherapeuten zich inschrijven in het Specialistenregister Hand-ergotherapie. De criteria hiervoor komen overeen met de criteria voor het CHT-NL.  Hand-ergotherapeuten die geregistreerd staan in het specialistenregister hand-ergotherapeut hoeven niet de gehele aanvraagprocedure te doorlopen.

Het certificaat CHT-NL is geen door de overheid of zorgverzekeraars erkend certificaat. U kunt aan dit certificaat op dit moment (nog) geen rechten ontlenen of vergoedingsmogelijkheden via de ziektekostenverzekering afdwingen. Mogelijk zijn er op korte termijn nieuwe ontwikkelingen. Er wordt door Ergotherapie Nederland met zorgverzekeraars gesproken over de specialisaties en het specialistenregister (en de tarieven, conform tarieven Zilveren Kruis voor kinderergotherapie).