NVHT

Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van traumatisch handletsel, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels.
Dat heeft vaak grote gevolgen voor ziekteverzuim en arbeidsuitval. Het is daarom niet verwonderlijk dat handchirurgie en de paramedische begeleiding als onmisbare schakel in de revalidatie en (arbeids)reïntegratie de laatste jaren een grote vlucht hebben genomen.

In Europa wordt handtherapie vooral bedreven door Ergotherapeuten en Fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd. Snelle ontwikkelingen in handchirurgie hebben de paramedische disciplines gedwongen tot een grotere mate van specialisatie en samenwerking.
Dat heeft een aantal fysio-en ergotherapeuten er in 1990 toe gebracht het Nederlands Gezelschap voor Handtherapie (NGHT) op te richten.
In 2013 is er een naamswijziging ingediend en is het NGHT veranderd naar NVHT, Nederlandse vereniging voor Handtherapie.

De NVHT streeft naar een krachtenbundeling tussen de disciplines die zich bezig houden met handtherapie. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring moet ertoe leiden dat de handtherapie naar een hoger niveau wordt gebracht. Er wordt dan ook bewust gestreefd naar integratie van meer disciplines dan alleen ergo- en fysiotherapie.

Ook gipsverbandmeesters, oefentherapeuten, revalidatieartsen, psychologen en andere professioneel geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als lid.

De NVHT wil de belangstelling voor handtherapie in brede kring stimuleren. Om dit te bereiken organiseert de vereniging twee maal per jaar een symposium. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden kennis en ervaringen met specifieke behandelmethoden uitgewisseld.
Ook geeft de NVHT een eigen tijdschrift uit, het Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, waarin ook aankondigingen en verslagen van de themadagen en symposia worden opgenomen.
Zowel de vereniging als de symposia staan nadrukkelijk open voor eenieder die zich direct of indirect bezighoudt met handtherapie.
Van de leden van de NVHT wordt een actieve betrokkenheid verwacht.
Dat geldt zowel voor lezingen, symposia, onderzoek en publicaties als ook voor de ondersteunende activiteiten.

In samenwerking met zusterorganisaties in het buitenland en met de Europese koepelorganisatie hoopt de NVHT te komen tot nationale en Europese kwaliteitsnormen voor zowel de scholing, als het kennis- en ervaringsniveau van al diegenen die zich met handtherapie bezighouden. Bij deze samenwerking gaat het in de eerste plaats om de uitwisseling van kennis en ervaring. Daartoe organiseert de Europese koepelorganisatie, de European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT), geregeld congressen waar chirurgen en therapeuten elkaar ontmoeten. Op mondiaal niveau worden elke drie jaar gelijksoortige bijeenkomsten georganiseerd door de International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT).