CPK

  • Bevorderen van handtherapie op nationaal niveau en afstemming met de internationale zusterverenigingen.
  • Inventariseren en het verstrekken van informatie over de opleidingsmogelijkheden in de handtherapie.
  • Stimuleren van onderzoek en vernieuwing op het gebied van handtherapie.

De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur inzake kwaliteitsborging binnen de handtherapie.

Om de missie van de NVHT te realiseren richt de CPK zich op de volgende domeinen die de NVHT geformuleerd heeft:

  • Ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de aanvraagprocedures voor (her)certificering van de beroepsgroep op nationaal niveau.
  • Promoten van certificering op Europees niveau (EFSHT).
  • Professionaliseren van het specialisme handtherapie.
  • Borgen van het vereiste kennis- en vaardigheidsniveau van de handtherapeut.
  • Bijdragen leveren aan het verzamelen van bewijs voor de effectiviteit van handtherapie door het ontwikkelen van een registratiesysteem, op de website.

CPK: Commissie Profilering en Kwaliteit

Als CPK zijn we verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen zoals hier is vermeld.

Omdat we als toetsingscommissie te maken hebben met privacygevoelige informatie hebben alle commissieleden geheimhoudingsplicht en gedragen zij zich discreet t.a.v. het verspreiden van informatie, (certificeringsaanvragen van) personen, data en procedures.

De CPK heeft geen financiële beslissingsbevoegdheid en legt verantwoording over de ontplooide activiteiten af aan het bestuur en via de Algemene Vergadering aan de leden.

De CPK heeft een voorzitter, een afgevaardigde in het bestuur en vier tot zes overige deelnemers. We vergaderen jaarlijks circa 5 a 6 keer, zowel live als via skype.

De commissieleden nemen per toerbeurt deel aan de toetsingscommissie.
Deze commissie heeft 15 tot 30 extra overlegmomenten.

Contact met de CPK


Ilse Raetsen
(Bestuurslid)


dr. Lucelle van de Ven-Stevens


Annelies de Beer-Poelman


Madelein Vroomen

Marc van Wijngaarden


Lucy Henstridge


Kerensa Douma


Roxanne Jacobs